پادکست رادیو ظریر – قسمت دهم: حرفه و تخصص

پادکست رادیو ظریر – قسمت دهم: حرفه و تخصص   پادکست رادیو ظریر – قسمت دهم: حرفه و تخصص موضوع…

رایگان!

پادکست رادیو ظریر – قسمت نهم: شارت در طراحی و معماری

پادکست رادیو ظریر – قسمت نهم: شارت در طراحی و معماری     پادکست رادیو ظریر – قسمت نهم: شارت…

رایگان!

پادکست رادیو ظریر – قسمت هشتم: مسابقات معماری

پادکست رادیو ظریر – قسمت هشتم: مسابقات معماری     پادکست رادیو ظریر – قسمت هشتم: مسابقات معماری موضوع این…

رایگان!

پادکست رادیو ظریر – قسمت هفتم: ادبیات معماری

پادکست رادیو ظریر – قسمت هفتم: ادبیات معماری     پادکست رادیو ظریر – قسمت هفتم: ادبیات معماری موضوع این…

رایگان!

پادکست رادیو ظریر – قسمت ششم: کرونا و معماری

پادکست رادیو ظریر – قسمت ششم: کرونا و معماری     پادکست رادیو ظریر – قسمت ششم: کرونا و معماری…

رایگان!

پادکست رادیو ظریر – قسمت پنجم: خطای انسانی و خطای مهندسی

پادکست رادیو ظریر – قسمت پنجم: خطای انسانی و خطای مهندسی     پادکست رادیو ظریر – قسمت پنجم: خطای…

رایگان!

پادکست رادیو ظریر – قسمت چهارم: طراحی محققانه

پادکست رادیو ظریر – قسمت چهارم: طراحی محققانه     پادکست رادیو ظریر – قسمت چهارم: طراحی محققانه موضوع این…

رایگان!

پادکست رادیو ظریر – قسمت سوم: حس مکان

پادکست رادیو ظریر – قسمت سوم: حس مکان     پادکست رادیو ظریر – قسمت سوم: حس مکان این اپیزود…

رایگان!

پادکست رادیو ظریر – قسمت دوم: تاب آوری شهرها

پادکست رادیو ظریر – قسمت دوم: تاب آوری شهرها     پادکست رادیو ظریر – قسمت دوم: تاب آوری شهرها…

رایگان!

پادکست رادیو ظریر – قسمت اول: تاریخچه روز ملی معمار

پادکست رادیو ظریر – قسمت اول: تاریخچه روز ملی معمار     پادکست رادیو ظریر – قسمت اول: تاریخچه روز…

رایگان!