شماره کارت بانک ملت بنام تورج بقایی اسکویی

۶۱۰۴-۳۳۷۸-۸۷۱۰-۷۸۴۳

شماره شبا بانک ملت بنام تورج بقایی اسکویی

IR030120010000001571419768